Privacy Policy

Artikel 1 -Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FutureMaid en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen FutureMaid en de koper.

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal FutureMaid voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij FutureMaid zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper via e-mail zo spoedig wordentoegezonden.

1.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2 – Het aanbod

2.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als FutureMaid gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden FutureMaid niet.

2.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door FutureMaid is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft FutureMaid passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal FutureMaid daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het productaan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het adres waar de koper met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling.

3.5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4 – Transport & Levertijd

4.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan FutureMaid kenbaar heeft gemaakt.

4.2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 1 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal FutureMaid geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 weken leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

4.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij FutureMaid tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan FutureMaid bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

5.2 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FutureMaid te melden.

5.3. Indien de aankoop vanuit een bedrijf of organisatie gedaanis, is er geen mogelijkheid om op welke manier dan ook debtw terug te vorderen.

Artikel 6 – Garantie

6.1 FutureMaid levert de overeengekomen goederen naar behoren en conform de gestelde normen, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

6.2FutureMaid staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het product.

6.3 Indien het doel waarvoor de koper de producten wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert FutureMaid alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.

6.4 Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de koper zijn factuur voor de geleverde goederen niet heeft betaald.

Artikel 7 – Klachten

7.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FutureMaid.

7.2 Bij FutureMaid ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FutureMaid binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.3 Een klacht over een product van FutureMaid kan eveneens worden ingediend via het contact formulier op de contactpagina op de website www.futuremaid.nl.

7.4 De koper dient FutureMaid in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

7.5 FutureMaid bepaald ten alle tijd of de klacht gegrond is bepaald tevens de afhandeling daarvan.

7.6 Indien de klacht tijdens de garantietermijn wordt ingediend, word deze behandeld zoals beschreven in artikel 5.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Buiten de expliciet overeengekomen of door FutureMaid gegeven garanties en voorwaarden, aanvaardt FutureMaid geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 9 – Opslag en verwerking van vertrouwelijke informatie

9.1 FutureMaid houdt alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de wederpartij heeft verkregen geheim. FutureMaid verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

9.2 Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt FutureMaid de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.

9.3 FutureMaid mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken, mits daarbij de privacy van de koper gewaarborgd blijft of de koper hiervoor toestemming heeft gegeven.

9.4 FutureMaid bewaart alle van de koper ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze en -indien aan de orde -met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming op. FutureMaid neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van/ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen.

9.5 FutureMaid is echter nooit aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van het verlies of tenietgaan van deze informatie door cybercriminaliteit, technische storingen en virussen e.d.

© FutureMaid 2020

Share This